Kody Havoc uses Fender CD-60 Acoustic

Kody Havoc uses Fender CD-60 Acoustic

Buy on eBaySeveral Offers for Fender CD-60 Acoustic on eBay
Buy on AmazonSeveral Offers for Fender CD-60 Acoustic on Amazon